-Vuggestue og naturbørnehave


Pædagogisk Læringsplan

Den pædagogiske læringsplan danner grundlag for det pædagogiske arbejde i Børnenes Univers. Med udgangspunkt i de seks læringsplanstemaer spiller læringsplanen en central rolle i forhold til arbejdet med det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

 

Vores læringsplan beskriver, hvilke kompetencer og erfaringer, den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig. Derudover har vi også gjort os overvejelser over læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til de enkelte temaer.

 

De seks læringsplanstemaer er:

 

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

4.     Krop og Bevægelse

5.     Naturen og naturfænomener

 

6.     Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vi har valgt at beskrive kompetencer og udviklingspotentialer set ud fra det enkelte barn, og vi har for hvert tema beskrevet, hvilke kompetencer, vi ønsker at udvikle hos barnet, og hvordan vi tænker, at disse kompetencer kan udvikles.

 

 

1.     Alsidig personlig udvikling.

 

Jeg kan lære:

 

·      At sige fra overfor andre

 

·      At vente på tur

 

·      At mine følelser er ok

 

·      At håndtere hverdagens små udfordringer

 

·      At være selvhjulpen i forhold til min alder

 

·      At være bevidst om min egen krop og dens funktioner

 

 

 Jeg øver mig ved:

 

·      At omgås andre børn og voksne i institutionen

 

·      At sætte tegn og ord på egne følelser og handlinger

 

·      At være på tur i uvante omgivelser

 

·      At blive guidet og voksne fx i forbindelse med spisning og af- og påklædning

 

Børn udvikler sig i en omverden, der er lydhør og medlevende. De har brug for engagerede og anerkendende voksne, der lytter til og medudvikler børnenes drømme og ønsker. Børnene skal kunne mærke egne grænser, samtidig med at de skal kunne indgå som en social del af et større fællesskab, hvor de skal lære at tackle de følelser, der opstår. Det kan være følelser  som engagement, venskab og kærlighed men også ligegyldighed og konkurrence. Børnene har brug for at udfolde sig og afprøve sine potentialer. De har brug for at forfølge egne idéer i forhold til lege og aktiviteter, og at de voksne og børn, der er i institutionen ser og anerkender disse selvstændige idéer og initiativer. Dette er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Vores institution skal gerne være et ”væksthus” for vore børns personlige udvikling, hvor det enkelte barn kan drømme om og tage hul på lovende muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne.

 

 

2.     Sociale kompetencer.

 

Jeg kan lære:

 

·      At deltage i en leg med flere børn

 

·      At sætte ord og tegn på andres følelser og handlinger og respektere disse

 

·      At udsætte egne behov (i forhold til min alder)

 

·      At tage hensigtsmæssig kontakt til andre – både børn og voksne

 

·      At møde andre med respekt

 

Jeg øver mig ved:

 

·      At deltage i dagligdagens planlagte og spontane lege og aktiviteter

 

·      At blive guidet af voksne mens jeg er i samspil med de andre børn

 

·      At sige ”Hej” , ”Farvel”, ”Tak” og ”Tak for mad”

 

 Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme. Det er i fællesskabet med andre, at børnene oplever styrke og betydning, og det er her, at der er adgang til at give og opnå anderkendelse. Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at børnene også forstår at andre har de samme behov.

 

 

 

 

 

3.     Sproglig udvikling.

 

Jeg kan lære:

 

·      At bruge mit sprog som kommunikationsform

 

·      At løse problemer/konflikter ved hjælp af mit sprog

 

·      At bruge mit kropssprog

 

·      At udvide mit ordforråd

 

 

 Jeg øver mig ved:

 

·      At tale og kommunikere

 

·      At bruge rim og remser, højtlæsning, kropssprog og mimik

 

·      At lytte til de voksnes italesættelse af hverdagens handlinger og aktiviteter

 

·      At få hjælp fra de voksne til at løse enkle problemer og konflikter

 

Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

 

Børn har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan lufte sine meninger, følelser og tanker. Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.

 

 

4.     Krop og Bevægelse

 

Jeg kan lære:

 

·      At bruge min krop på flere forskellige måder

 

·      At bruge mine sanser

 

·      At få en god kropsbevidsthed

 

Jeg øver mig ved:

 

·      At gynge, trille, krybe, kravle, hoppe, løbe, gå, cykle og tumle

 

·      At gå på forskellige underlag og niveauer

 

·      At se, smage, føle, lytte og lugte

 

·      At snakke om og udforske kroppen og dens funktioner

 

Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig. Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Bevægelse baner vejen for  at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.  Ved at bruge forskellige redskaber og materialer får børnene anledning til både at bruge og stimulere sin sanseverden. Kropslighed er en del at det af være til stede i verden sammen med andre. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel kropslig nærhed, bliver børnene bedre i stand til at sætte sine egne kropslige såvel som mentale grænser.

 

 

5.     Naturen og naturfænomener

 

Jeg kan lære:

 

·      At omgås dyr og drage omsorg for disse

 

·      Hvor grøntsager, kød og æg kommer fra

 

·      Om vind og vejr og årstidernes skiften

 

·      At bruge udearealet til udfoldelse på mange forskellige måder

 

Jeg øver mig ved:

 

·      At bruge tid sammen med vores dyr

 

·      At så, dyrke og høste frugt og grønt

 

·      At se dyr blive slagtet

 

·      At være ude i al slags vejr

 

·      At tale om vind og vejr

 

 

 

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. Naturen er en skatkiste af kundskab. I skov, på mark og ved strand har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og teknikker. Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

 

 

 

6.     Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

 

Jeg kan lære:

 

·      Om højtider og traditioner

 

·      At benytte kulturelle tilbud såsom bibliotek, kirke, DGI-huset m.m.

 

·      At udfolde mig kreativt fx male, tegne, synge, lave teater, danse m.m.

 

·      At skabe noget indenfor de rammer, der bliver sat for mig af de voksne

 

 

              Jeg øver mig ved:

 

·      At gå i kirke og at fejre højtider i institutionen

 

·      At tage på tur til DGI-huset, biblioteket, plejehjem m.m.

 

·      At de voksne har øje for og giver mig plads til at udfolde mig kreativt både inde og ude

 

·      At deltage i sanglege og rytmiske aktiviteter

 

 

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Forudsætningen for denne skabelsesproces er naturligvis, at børnene har mulighed for – rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser – både når det handler om pladskrævende eller  støjende og om mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelserne af de enkelte læringsplanstemaer er inspireret af BUPL’s beskrivelser af samme.